Bảng giá sử dụng phần mềm quản lý bán thuốc

 

Năm

Giá tiền

Thời gian

1 năm
01 Cửa hàng giá 1.880.000 ₫
Nhà thuốc thứ 02 - 05 chỉ còn 1.590.000 ₫

12 (tháng)

+ 01 Tháng

2 năm
01 Cửa hàng giá 3.760.000 ₫
Nhà thuốc thứ 02 chỉ còn 3.196.000 ₫

24 (tháng)

+ 02 Tháng