Bảng giá sử dụng phần mềm quản lý bán thuốc

 

Năm

Giá tiền

Thời gian

1 năm
01 Cửa hàng giá 2.290.000 ₫
Nhà thuốc thứ 02 chỉ còn 2.060.000 ₫

12 (tháng)

+ 01 Tháng

2 năm
01 Cửa hàng giá 4.580.000 ₫
Nhà thuốc thứ 02 chỉ còn 4.120.000 ₫

24 (tháng)

+ 03 Tháng

3 năm
01 Cửa hàng giá 6.870.000₫
Nhà thuốc thứ 02 chỉ còn 6.180.000 ₫

36 (tháng)

+ 06 Tháng

4 năm
01 Cửa hàng giá 9.160.000 ₫
Nhà thuốc thứ 02 chỉ còn 8.240.000 ₫

48 (tháng)

+ 09 Tháng

5 năm
01 Cửa hàng giá 11.450.000 ₫
Nhà thuốc thứ 02 chỉ còn 10.300.000 ₫

60 (tháng)

+ 12 Tháng